SL

O río Navea. Ourense. Un río san.

OS PEIXES DOS 

      RÍOS  DE

  GALICIA

F

Troita

Salmo trutta fario

Reo

Salmo trutta trutta

Salmón

Salmo salar

Barbo

Barbus barbus bocagei

Tenca

Tinca tinca

Lamprea

Petromyzon marinus

Anguía

Anguilla anguilla

Boga

Chondrostoma polylepis

Peixe

Chondrostoma duriense

Escalo

Squalius carolitertii

Bermelliña

Chondrostoma arcasii

Espiñento

Gasterosteus aculeatus

Loina

Chondrostoma  miegii

Muxo

Liza ramada

Barbela

Cobitis calderoni

Barbela do Miño

Cobitis victoriae

Sable

Alosa alosa

Sabela

Alosa fallax

Solla

Platichthys flesus

Robaliza

Dicentrarchus labrax

Abichón

Atherina  presbyter

Troita Arco Iris

Oncorhynchus mykiss

Piscardo

Phoxinus phoxinus 

Gobio

Gobio gobio

Pachorro

Carassius auratus

Carpa

Cyprinus carpio

Black-Bass

Micropterus salmoides

  Os peixes exóticos levan no nome algunha letra vermella.
Gambusia

Gambusia holbrooki 

  Peixes exóticos.

Volver.